Author Archive

Yurt Dışında Çalışma Fırsatı

Yurt dışında çalışabilme imkanı yakalamak bize ekonomik açıdan ve sosyal açıdan daha rahat bir yaşam sunar; aynı zamanda bir şeyleri başarabilme hissi verirken bunun yanında yeni birçok kültür tanımamızı sağlar. Yeni arkadaşlar ediniriz, kalıplarımızı yıkarız ve dünyaya daha büyük pencereden bakabilmeyi öğreniriz. Aynı zamanda, başka kültürlerde çalışarak farklı toplumların nasıl iş yaptıklarına şahit oluruz ve kendimizi adaptasyon konusunda güçlendiririz.

Yabancıların Mevzuatı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

Kanun Numarası : 6458

Kabul Tarihi : 4/4/2013

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/4/2013 Sayı : 28615

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 5

Yabancıların Oturum İzinleri

Kısa dönem ikamet izni, yabancı uyruklu kişilere belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren, yasal merciler tarafından onaylanmış bir izin türüdür. Kısa dönem izinlerin büyük çoğunluğunu turistik amaçlarla verilen oturma izinleri oluşturur. 1 yıl süreyle verilen bu izinler, İstanbul için 2 yıla kadar çıkabilir.

Yabancı İkamet İzinleri

Kısa dönem ikamet izni, yabancı uyruklu kişilere belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren, yasal merciler tarafından onaylanmış bir izin türüdür. Kısa dönem izinlerin büyük çoğunluğunu turistik amaçlarla verilen oturma izinleri oluşturur. 1 yıl süreyle verilen bu izinler, İstanbul için 2 yıla kadar çıkabilir.

Yabancı Çalışma İzinleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

SGK Teşvikleri

Ülkemizde, muhtelif kanunlar çerçevesinde, Hükümet tarafından işsizliğin azaltılması, kadın, genç ve eğitimlilerin istihdamının arttırılması gibi belirli ekonomik ve sosyal politika amaçlarına ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla işverenlerin çalıştırdıkları işçiler için ödedikleri ücret ve sosyal güvenlik kesintilerinin bir kısmının devlet tarafından ödenerek işletmelerin teşvik edilmesi SGK İstihdam Teşvikleri olarak nitelendirilebilir.

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

İthalat İzinleri

Sınır ticareti kapsamında ithalat yapma yetkisi veren ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen belgedir. Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf yada tacirler, İthalat Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili ildeki İl Ticaret Odası ve ya İl Ticaret ve Sanayi Odası’ na başvurur.

İhracat Teşvikleri

Üretimini iç piyasa yerine dış piyasalarda satan firmalara sağlanan maddi avantajlardır.

Yurtdışı Emeklilik İşlemleri

SGK şöyle der: “Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.”

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlık Hizmeti Devletin Kobilere ve üreticilere verdiği teşvikleri alması için süreçleri takip etmek amacı ile verilen bir hizmettir.

İş Geliştirme ve Teşvik Danışmanlığı, iş modelinizin kavranıp bu iş modeli ve ihtiyaçlarınız çerçevesinde ortaya çıkan iş planınızın ihtiyaçlarını belirleyerek bunların devlet destekleri ile nasıl finanse edileceği bir işler bütünüdür.

İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanları, ihracat yapacak bir firmanın ihracat departmanın olmadığı ya da eksik olduğunu düşündüğü; ürünlerini ulaştırmak istediği hedef kitlenin tespiti, ilgili fuarlarda yer alması, tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sektördeki rakiplerinin ve KDV iade süreçlerinin takibi, lojistik ve gümrükleme hizmetleri gibi konularda firmalara destek sağlamakla görevlidir.

Yönetim Danışmanlığı

Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

Mali / Finansal Danışmanlık

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Denetim

Görüldüğü gibi, bağımsız denetimin  önemini arttıran başlıca sebep güvenilir bilgi sağlama işlevidir. Bağımsız denetimi, önemli kılan unsurlardan bir diğeri ise, yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor  hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici olmasıdır.

Ayrıca; işletme büyüklüğünün artması, işletmelere olan devlet müdahalesinin çoğalması, işletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalması, iş yaşamındaki rekabet ortamının şiddetlenmesi, insan faktörünün önem kazanması gibi hususlarda bağımsız denetimin önemi ile paralellik arz eder.

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

Bordrolama Hizmetleri

Hafsa Global Consulting, İnsan Kaynakları ve bordrolama alanında deneyimli kadrosu ile müşterilerinin bordro outsource ihtiyaçlarına yönelik benzersiz ve yeni nesil çözümler sunar.

Yabancı Ülkelerde Şirket Kuruluşları ve Şubeleşme

İş alanını büyütmek için dünyaya açılma fikri, her girişimcinin kulağına hoş gelir. Yurtdışında şirket kurmak veya şube açmak için uzun süren zahmetli prosedürlerle uğraşmaktan vazgeçenler, hayallerinden de vazgeçmek zorunda kalır. Günümüzde belirli adımları eksiksiz şekilde takip ederek birkaç gün içinde dünyaya açılma fırsatını yakalama şansınız vardır. İşlemler ne kadar kolay olursa olsun asla hafife almadan ciddiyetle yürütmek, istenen belgeleri doğru ve zamanında ulaştırmak işinizi hızlandıracaktır.

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları

Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket kuruluşunda Türk vatandaşlarına verilen haklar ve hisse alımı, yabancı ülke vatandaşları için de aynen geçerli olmaktadır.

Şirket Alım & Satım

Şirket alım satımlarında genel olarak iki temel uygulama vardır. Şirketler sadece varlıklarıyla satın alınabileceği gibi, şirket hisselerinin (tüzel kişiliğinin) devri şekliyle de satın alınabilir. Şirketin ne şekilde satın alınacağı, şirketin borç ve vergi yükümlükleri açısından alıcı ve satıcı için bazı farklılıklar yaratacağı için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Dernek ve Vakıflar

Her ikiside Sivil Toplum Kuruluşudur (STK).

En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda, Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir

Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurular bir kurumdur,

Yani özetle dernek insanlar için kurulur vakıf mal veya hizmet için,

Dernek kurulumu için en az 7 kişinin bir araya gelmesi şartı vardır,

Vakıf kurabilmek için 1 kişi yeterlidir,

Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler,

Vakıfların kurulumunda mal varlığı önemlidir, hizmet edeceği amaca gelir sağlamalıdır,

Dernekte ise maddi olarak böyle bir zorunluluk yoktur,

Derneklerde üyelik vardır, Vakıflarda ise üyelik yoktur, ancak Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.

Dernekler tüzel kişiliğe sahiptir,

Vakıfın anlamı karşılıksız vermektir, yani bağıştır,

Anayasa ve kanunlarla yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulması yasaktır.

Genel kurul,Yönetim kurulu ve Denetim kurulu derneklerin zorunlu organlarıdır.

Sermaye Şirketleri

Girişimciler açısından şirket kurmak son derece önemli, çünkü  şahıs işletmesi çok kurumsal gözükmemektedir, kurumsallık vazgeçilmez bir unsur olmalıdır.

Günümüzde sermaye şirketleri artık tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir. Sahip olacağınız bir limited veya anonim şirketin kurumsallık açısından, müşteri üzerindeki etki ve üçüncü şahıslar da oluşturduğu algının şahıs işletmesine göre çok daha olumlu ve etkili olacağını öngörebiliriz.

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketi en çok kullanılan şirket türüdür. Karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli, şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesi gibi birçok kolaylık sağlar. Şahıs işletmelerinin kuruluşu ve kapanışı son derece basit bir şekilde, kısa sürede yapılabilmesi büyük bir avantajdır.

Patent Sorgulama

HGC Ücretsiz Patent Araştırması Hizmeti almak için formu doldurmanız yeterlidir.


  Yurtdışı Patent Tecili

  Patent başvurularının yapıldıkları ülkede geçerli olmaları sebebi ile yurt dışında da tescile bağlanmaları gerekmektedir.

  Patent başvurunuzun Türkiye dışında da geçerli olması amacı ile yapılan başvuru ile beraber patentinizin yurt dışı patent bültenlerinde izleme işleminin de yapılması gerekmektedir. Bu sayede başvurunuzun benzerlerinin yayın süresinde tespit edilmesi ile tescile bağlanmaması adına itiraz edilmesi mümkün olmaktadır.

  Patent Tescili

  İcat/buluşun üretim kullanım ve satım gibi haklarının yasal olarak buluş sahibine ait olabilmesi için tescilli belge sahibi olunması gerekmektedir. Patent tescili gerçekleştiren kişi veya tüzel kişilikler, Patentini almış olduğunu ürünün ya da sistemin tüm haklarını almış olmaktadır. Patenti tescillenmiş olan ürün veya buluşun patent sahibi tarafından izni olmaksızın kullanımı, tasarrufu bulunması mümkün değildir. Aksi durumların oluşması halinde buluş sahibinin yasal haklarını kullanabileceği unutulmamalıdır.

  İcat sahiplerinin, ürün geliştiricilerinin, icatlarını ve ürünlerinin mağdur durumda olmamaları amacıyla Patent haklarının korunması ile ilgili ilk düzenleme 08.06.1995 yılında 4113 sayılı kanuna istinaden Bakanlar Kurulu tarafından 24.06.1995 tarihinde kararlaştırılmış ve 551 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile belirtilmiştir. Ancak bu kanun 10.01.2017 tarihinde daha önce verilen kararların birçoğu da içerisinde kalması kaydı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olarak değiştirilmiştir.

  Patent

  Bir icat/buluşun belirli bir süre üretim kullanım ve satım gibi hakları elinde bulundurma durumudur.

  Marka Sorgulama

  HGC Ücretsiz Marka Araştırması Hizmeti almak için formu doldurmanız yeterlidir.


   Yurtdışı Marka Tescili

   Madrid Protokolü ile Uluslar Arası Marka Tescili: Marka Tescili sayesinde toplamda 106 ülkenin tamamında yada seçilen ülkelerde tekbir başvuru ile markanız koruma altına alınmaktadır. AF – Afganistan, CZ – Çek Cumhuriyeti, LA – Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, WS – Samoa, OA – Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü, KP – Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, LV – Letonya, SM – San Marino, AL – Arnavutluk, DK – Danimarka, LS – Lesotho, ST – Sao Tome ve Principe, DZ – Cezayir, EG – Mısır, LR – Liberya, RS – Sırbistan, AG – Antigua ve Barbuda, EE – Estonya, LI – Lihtenştayn, SL – Sierra Leone, AM – Ermenistan, SZ – Eswatini, LT – Litvanya, SG – Singapur, AU – Avustralya, EM – Avrupa Birliği, MG – Madagaskar SX – Sint Maarten (Hollanda kısmı) AT – Avusturya FI – Finlandiya MW – Malavi SK – Slovakya AZ – Azerbaycan FR – Fransa MY – Malezya SI – Slovenya BH – Bahreyn GM – Gambiya MX – Meksika ES – İspanya BY – Beyaz Rusya GE – Gürcistan MC – Monako SD – Sudan BX – Benelüks DE – Almanya MN – Moğolistan SE – İsveç BT – Butan GH – Gana ME – Karadağ CH – İsviçre BQ – Bonaire, Sint Eustatius ve Saba GR – Yunanistan MA – Fas SY – Suriye Arap Cumhuriyeti BA – Bosna Hersek GG – Guernsey MZ – Mozambik TJ – Tacikistan BW – Botsvana HU – Macaristan NA – Namibya TH – Tayland BR – Brezilya IS – İzlanda NZ – Yeni Zelanda MK – Makedonya Cum. BN – Brunei Darussalam IN – Hindistan NO – Norveç TT – Trinidad ve Tobago BG – Bulgaristan ID – Endonezya OM – Umman TN – Tunus KH – Kamboçya IE – İrlanda PH – Filipinler TM – Türkmenistan CA – Kanada IR – İran İslam Cum. PL – Polonya UA – Ukrayna CN – Çin IL – İsrail PT – Portekiz GB – Birleşik Krallık CO – Kolombiya IT – İtalya KR – Kore Cum. US – Amerika İK – Hırvatistan JP – Japonya MD – Moldova Cum. UZ – Özbekistan CU – Küba KZ – Kazakistan RO – Romanya VN – Vietnam CW – Curaçao KE – Kenya RU – Rusya Fed. ZM – Zambiya CY – Kıbrıs KG – Kırgızistan RW – Ruanda ZW – Zimbabve

   Avrupa Topluluk Markası Başvurusu(EUTM): Tek bir başvuru ile Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında markanızın tescil edilebilmesi imkanını sağlamaktadır.

   OAPI Ülkelerinde Markanızın Tescili: Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü; Benin, Gine, Moritanya, Burkina Faso, Gine Bissau, Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Ekvator Gine’si, Kamerun, Togo, Fildişi Sahilleri, Kongo, Komorlar, Gabon, Mali olmak üzere 17 ülkeden oluşmaktadır.

   Ülkesel Marka Tescili: Dilerseniz sadece tek bir ülke içinde o ülkenin mevzuatlarına göre markanızı tescillemeniz mümkündür.

   Marka Tescili

   Markanız, müşterilerinize sunacağınız ürün ve/veya hizmetlerinizde kalitenin ve yaratacağınız farkın en önemli göstergesidir. İşletmelerin büyüklüğü sahip oldukları maddi varlıklarından çok, markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Markalaşmak işletmelerin karlılığı arttırmanın en etkili yoludur. “MARKA TESCİLİ” ise markalaşma temelini oluşturmaktadır. Benzer ve taklitçi kişi veya kuruluşların haksız rekabetini önlemenin en önemli şartı, “İSİM TESCİLİ” dir.

   Marka

   Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.